Tuesday, October 3
Shadow

IMMERSE

https://www.immerse-h2020.eu/

Για όλες τις χώρες με μεταναστευτικό πληθυσμό το ζήτημα του πώς να διευκολυνθεί η ένταξη των μεταναστών και να παρέχονται εκπαιδευτικής επιτυχίας είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους νεοαφιχθέντες όσο και για τη συνοχή των χωρών υποδοχής. Το κλειδί για αυτό το καθήκον είναι η εξέταση του βαθμού στον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δύναμη να αμβλύνει ή να αναπαράγει ευρύτερες ανισότητες στην κοινωνία παρέχοντας στους νέους τις σχετικές γνώσεις, ικανότητες, πρωτεύουσες και πόρους αφενός, ή συμβάλλοντας στις ανισότητες εκπαιδευτικών πόρων μέσω της οργάνωσης της σχολικής εκπαίδευσης από την άλλη. Το πρόγραμμα IMMERSE επιδιώκει να εντοπίσει τους κύριους ενδιαφερόμενους στην κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών των μεταναστών. Κύριος στόχος είναι να καθοριστεί μια νέα ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη δημιουργία και παρακολούθηση ίσες ευκαιρίες για την εξασφάλιση της ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και την ανάπτυξη σειράς συστάσεων για την ένταξη των προσφύγων και των παιδιών μεταναστών στην Ευρώπη.

Τίτλος : “Χαρτογράφηση της ένταξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών”

Κατηγορία έργου : Horizon 2020

Διάρκεια : 2018-2022

Συντονιστής : Universidad Pontificia Comillas- Ισπανία

Εταίροι 

Zabala Innovating Consulting | SPAIN

INFODEF Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación | SPAIN

Ministerio de Empleo y Seguridad Social | SPAIN

Informática El Corte Inglés | SPAIN

University College Cork | IRELAND

Save The Children Italy | ITALY

DOZ E. V. International | GERMANY

Active Citizen Europe | BELGIUM

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης | GREECE

Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Παν/μιου | GREECE

Ιστοσελίδα : https://www.immerse-h2020.eu/

Υπεύθυνη Διαχείρισης : Αρετή Βουράκη – ΠΕ 05 – υπ. Προώθησης ευρ. Προγραμμάτων ΠΔΕ Κρήτης 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει αφενός μια μεθοδολογία αποτίμησης της ένταξης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη κι αφετέρου να υποστηρίξει τη σύσταση ενός τοπικού δικτύου φορέων όπου θα συλλέγονται και θα παρακολουθούνται οι καλές ενταξιακές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα. Από την Ελλάδα συμμετέχουν δυο εταίροι : Το Πάντειο Πανεπιστήμιο με το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, το οποίο μετέχει μέσω της έδρας Jean Monnet και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) και η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Ο ρόλος τους είναι:

  • να συνδιαμορφώσουν τη μεθοδολογία και τους δείκτες μέσω ομάδων εστιασμένης συζήτησης με παιδιά και γονείς στο πλαίσιο της άτυπης, μη τυπικής και της τυπικής εκπαίδευσης,
  • να συλλέξουν δεδομένα από 2,600 παιδιά στην Ελλάδα, αλλά και γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς
  • να δημιουργήσουν και να μετέχουν σε ένα δίκτυο ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ τοπικών φορέων εκπαίδευσης, ένταξης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών σε όλη την Ευρώπη.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα, με τη συλλογή δεδομένων από τα παιδιά και το περιβάλλον τους μέσω της καινοτόμας μεθοδολογίας της “συν-δημιουργίας” και με τη δημιουργία μίας ψηφιακής διαδικτυακής βάσης δεδομένων, πρόκειται να προτείνει ένα εργαλείο αξιολόγησης της ένταξης των παιδιών αυτών, να επικοινωνήσει καλές πρακτικές μεταξύ φορέων εκπαίδευσης και ένταξης σε όλη την Ευρώπη και τέλος, να δημιουργήσει συστάσεις πολιτικής προς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

                Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσα στο σχολικό έτος 2020-2021, έρευνα σε σχολεία της Ελλάδας, η οποία θα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου από 2.600 μαθητές, γονείς, δασκάλους, καθηγητές και διευθυντές. Στόχος είναι η αποτύπωση ποικίλων πτυχών της ένταξης σε σχέση με τις γλωσσικές δεξιότητες, την πολιτισμική καταγωγή, τη συμβολή της θρησκείας, την επίδραση του φύλου καθώς και διάφορους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Η έρευνα απευθύνεται σε μαθητές πρόσφυγες, μετανάστες πρώτης ή δεύτερης γενιάς, καθώς και σε Έλληνες μαθητές και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται να διεξαχθεί αποκλειστικά σε σχολεία ειδικού χαρακτήρα (ΖΕΠ ή ΔΥΕΠ ή διαπολιτισμικά), αν και η στρατηγική επιλογή των σχολείων στις 6 χώρες έλαβε υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα, ώστε η έρευνα να έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα (πέραν της διαπολιτισμικότητας, το μέγεθος σχολείου, την παρουσία εκπαιδευτικών που είχαν σχετική εκπαίδευση κ.α.). Έτσι, με βάση τις ερευνητικές προδιαγραφές του προγράμματος, τα σχολεία επιλέχθηκαν από ανοιχτές πηγές (opensources) του ΙΕΠ με τη μέθοδο του τυχαίου δείγματος, και βάση μιας αναλογίας ΖΕΠ, ΔΥΕΠ και κανονικών σχολείων και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της έρευνας. 

                Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος για το Πάντειο Παν/μιο είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου  Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα ενώ υπεύθυνη διαχείρισης για την ΠΔΕ Κρήτης είναι η Αρετή Βουράκη, υπ. προώθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΠΔΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *