Sunday, April 21
Shadow

Βασική Δράση 2 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συμπράξεις Συνεργασίας

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας είναι  στρατηγικά σχέδια συνεργασίας, μεταξύ διάφορων οργανισμών από χώρες του Προγράμματος ή χώρες-εταίρους, με κύριο στόχο την:

 • Απόκτηση εμπειριών σε ό,τι αφορά τη διεθνή-διακρατική συνεργασία
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση δικτύων
 • Ενίσχυση της ποιότητας των εργασιών, δραστηριοτήτων και πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών
 • Ανταλλαγή πρακτικών, μεθόδων, ιδεών και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Ανάπτυξη και μεταφορά καινοτομίας
 • Εφαρμογή κοινών δράσεων-πρωτοβουλιών
 • Παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων
 • Επίτευξη ευρωπαϊκών Προτεραιοτήτων

Κάθε σχέδιο που υποβάλλεται στα πλαίσια των Συμπράξεων Συνεργασίας θα πρέπει να απευθύνεται μέσα από τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του σε τουλάχιστον:

Μία οριζόντια ευρωπαϊκή προτεραιότητα:

 • Ένταξη και Πολυμορφία (με βάση τον ελληνικό Οδηγό, ο οποίος δημοσιεύθηκε μετά την παρουσίασή μου)  στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού
 • Περιβάλλον και Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός (με βάση και πάλι τον ελληνικό Οδηγό Προγράμματος), μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας/ανθεκτικότητας/ικανότητας
 • Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά

ή

Μία ευρωπαϊκή προτεραιότητα του τομέα στα πλαίσια του οποίου υποβάλλεται η αίτηση (= τομέας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο).

Στις Συμπράξεις Συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με τον ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων οργανισμών σε μία Κοινοπραξία.  Η συμμετοχή οργανισμών από χώρες-εταίρους είναι δικαιολογημένη μόνο όταν προσδίδει αξία στο Σχέδιο.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Στις Συμπράξεις Συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί οργανισμοί με νομική υπόσταση οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού, σε διάφορους κοινωνικο-οικονομικούς τομείς και διατομεακά

Η Σύμπραξη εκπροσωπείται από ένα συντονιστικό ίδρυμα το οποίο υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους όλων των οργανισμών της Κοινοπραξίας στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας του.

Ο συντονιστής-εταίρος πρέπει απαραίτητα να προέρχεται από Χώρα του Προγράμματος και οι κύριες αρμοδιότητές του είναι να:

 • Συντονίζει την προετοιμασία της αίτησης
 • Εμπλέκει τους εταίρους στη συγγραφή της αίτησης
 • Υποβάλλει την αίτηση στην Ε.Υ. της χώρας του
 • Παρακολουθεί/συντονίζει την υλοποίηση του Σχεδίου
 • Υποβάλλει ενδιάμεσες/τελικές εκθέσεις

Άλλοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί μπορεί να προέρχονται είτε από Χώρα του Προγράμματος είτε από Χώρα – Εταίρο και εξουσιοδοτούν τον συντονιστή οργανισμό να δρα εξ’ ονόματός τους.

Οι κυριότερες αρμοδιότητές τους είναι να:

 • Συμβάλλουν στο σχεδιασμό/προετοιμασία της αίτησης
 • Συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων και στη διάδοση του σχεδίου
 • Συμβάλλουν στην ετοιμασία των ενδιάμεσων εκθέσεων/της τελικής έκθεσης

Εκτός των χρηματοδοτούμενων εταίρων, σε μία Σύμπραξη μπορούν να συμμετέχουν και Συνδεδεμένοι Εταίροι (associated partners), η συμμετοχή των οποίων δεν λαμβάνει καμία επιχορήγηση από το Πρόγραμμα.

Οι Συνδεδεμένοι εταίροι συμβάλλουν κυρίως στην:

 • Υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων/δραστηριοτήτων του Σχεδίου
 • Προώθηση και Βιωσιμότητα του Σχεδίου

Διάρκεια Σχεδίου

Ένα σχέδιο μπορεί να έχει διάρκεια από 12 έως 36 μήνες.

Κανόνες Χρηματοδότησης

 Το προτεινόμενο μοντέλο επιχορήγησης συνίσταται σε έναν κατάλογο τριών ενιαίων κατ’ αποκοπήν ποσών που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το σχέδιο: 120 000 EUR, 250 000 EUR και 400 000 EUR.

Οι αιτούντες θα επιλέξουν μεταξύ των τριών προκαθορισμένων ποσών αναλόγως των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να αναλάβουν και των αποτελεσμάτων που επιθυμούν να επιτύχουν. Εάν το σχέδιο επιλεγεί για χρηματοδότηση, το αιτούμενο κατ’ αποκοπήν ποσό μετατρέπεται στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης. Οι προτάσεις πρέπει να περιγράφουν τις δραστηριότητες που δεσμεύονται να υλοποιήσουν οι αιτούντες με το κατ’ αποκοπήν ποσό που ζητείται και πρέπει να πληρούν τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Η επιλογή του κατ’ αποκοπήν ποσού που θα ζητηθεί θα πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του ίδιου του αιτούντος για το συνολικό κόστος του σχεδίου. Με βάση την εν λόγω εκτίμηση, οι αιτούντες πρέπει να επιλέξουν το ενιαίο κατ’ αποκοπήν ποσό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποδοτική χρήση των κονδυλίων και την τήρηση της αρχής της συγχρηματοδότησης (δηλαδή οι προϋπολογισμοί των σχεδίων αναμένεται να συμπληρωθούν με άλλες πηγές χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, το αναμενόμενο συνολικό κόστος του σχεδίου είναι υψηλότερο από το καθορισμένο κατ’ αποκοπήν ποσό που ζητείται).

 Σε περίπτωση αμφιβολιών μεταξύ δύο ποσών, οι αιτούντες μπορούν: α) να μειώσουν το κόστος του σχεδίου τους, για παράδειγμα με την εξεύρεση οικονομικά αποδοτικότερων τρόπων για την επίτευξη παρόμοιων αποτελεσμάτων ή με την προσαρμογή του αριθμού/κλίμακας των δραστηριοτήτων του σχεδίου στον προϋπολογισμό· β) να αυξήσουν την κλίμακα του σχεδίου τους, για παράδειγμα με στόχο την προσέγγιση περισσότερων συμμετεχόντων με τις δραστηριότητές τους, την αύξηση του αριθμού των δραστηριοτήτων ή την παραγωγή πρόσθετων αποτελεσμάτων του σχεδίου. Η επάρκεια του αριθμού, του πεδίου και της πολυπλοκότητας των προτεινόμενων δραστηριοτήτων του σχεδίου σε σχέση με το αιτούμενο ποσό, καθώς και η συνάφειά τους με τους στόχους του σχεδίου, θα αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία της αξιολόγησης της ποιότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια χορήγησης που περιγράφονται ανωτέρω.

Ό τελευταίος Οδηγός δεν αναφέρει ενδεικτικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Από τους Οδηγούς προηγούμενων ετών παραθέτονται οι παρακάτω δραστηριότητες οι οποίες αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες εξόδων :

 • Διαχείριση και Υλοποίηση Σχεδίου-Project management and Implementation
 • Διακρατικές Συναντήσεις για το Σχέδιο- Transnational Project Meetings
 • Αποτελέσματα Σχεδίου μεγάλης κλίμακας-Projects Results
 • Πολλαπλασιαστικές Δράσεις-Multiplier Events
 • Διακρατικές Δραστηριότητες Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης-Learning/Teaching/ Training Activities.
 • Ειδικές Δαπάνες – Δαπάνες κατ’ εξαίρεση-Exceptional Costs
 • Στήριξη για Συμπερίληψη-Inclusion support

Υποβολη Αίτησης

Η αιτήσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται μία φορά το χρόνο εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται στην Ετήσια Πρόσκληση για Υποβολή Αίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Για λεπτομέρειες αναφορικά με τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες έναρξης των σχεδίων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τον Οδηγό Προγράμματος της Πρόσκλησης στα πλαίσια της οποίας θα υποβάλουν αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε στην Εθνική Υπηρεσία όπου εδρεύει ο οργανισμός  του συντονιστή-εταίρου.

Ανά Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων, η ίδια κοινοπραξία εταίρων επιτρέπεται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και σε μία μόνο Εθνική Υπηρεσία

Οι αιτήσεις είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας Erasmus Plus and European Solidarity Corps Platform και είναι διαθέσιμες για κάθε τομέα εκπαίδευσης/κατάρτισης ξεχωριστά, με την εξής αρίθμηση:

220-SCH : Αιτήσεις σχολικής εκπαίδευσης

220-VET : Αιτήσεις Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Τι είναι οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας;

Οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας είναι σχέδια συνεργασίας οργανισμών από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος πάνω σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στόχος της δράσης είναι να δώσει την ευκαιρία σε φορείς μικρής κλίμακας και σε άτομα με μειωμένες ευκαιρίες για συμμετοχή να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, στα πλαίσια της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Η Δράση δεν υποστηρίζει την υλοποίηση Σχεδίων στα πλαίσια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε σύγκριση με τις Συμπράξεις Συνεργασίας, η δράση αυτή είναι πιο εύκολα προσβάσιμη σε οργανισμούς με μικρότερη επιχειρησιακή ικανότητα, όπως λιγότερο έμπειρους και νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα οργανισμούς. Αυτό προκύπτει χάρη στα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης:

 • Μικρότερες επιχορηγήσεις
 • Μικρότερη διάρκεια σχεδίων
 • Απλούστερες διοικητικές απαιτήσεις
 • Ευέλικτες μορφές δραστηριοτήτων

Στόχοι της δράσης

 • Ελκυστική και διευρυμένη πρόσβαση σε νεοεισερχόμενους, λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και σε φορείς μικρής κλίμακας στο πρόγραμμα.
 • Στήριξη της ένταξης ομάδων-στόχων με λιγότερες ευκαιρίες
 • Στήριξη της ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά και αναγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στο τοπικό επίπεδο

Επιπλέον, οι βασικοί στόχοι των συμπράξεων συνεργασίας ισχύουν επίσης για τις συμπράξεις μικρής κλίμακας, κατ’ αναλογία προς το εύρος και το μέγεθος κάθε σχεδίου:

 • ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας και των πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών και ιδρυμάτων
 • οικοδόμηση ικανότητας των οργανισμών ώστε να εργάζονται σε διακρατικό και διατομεακό επίπεδο·
 • εκπλήρωση κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·
 • ενεργοποίηση του μετασχηματισμού και της αλλαγής (σε επίπεδο ατόμου, οργανισμού ή τομέα).

Τομείς στους οποίους υλοποιούνται οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

 • Σχολική Εκπαίδευση
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που έχει νομική υπόσταση και  είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Ανεξάρτητα από τον τομέα τον οποίο έχει ως αντικείμενο το σχέδιο, οι συμπράξεις μικρής κλίμακας είναι ανοικτές σε κάθε είδους οργανισμό, ενεργό σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, του αθλητισμού ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται διατομεακά  (π.χ. τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικοί και αθλητικοί οργανισμοί).

Ανάλογα με την προτεραιότητα και τους στόχους του σχεδίου, οι συμπράξεις μικρής κλίμακας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους και διαφορετικούς εταίρους ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες τους, τα προφίλ και η εξειδικευμένη εμπειρογνωσία τους.

Άλλοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Σε μια Σύμπραξη μικρής κλίμακας μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος.

Εφόσον οι συμπράξεις μικρής κλίμακας είναι διακρατικού χαρακτήρα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο οργανισμούς από δύο διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος οργανισμού).

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών σε μια σύμπραξη και ότι όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Διάρκεια Σχεδίου

Η διάρκεια ενός σχεδίου σύμπραξης μικρής κλίμακας μπορεί να είναι από 6 έως 24 μήνες. Η διάρκεια θα πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο υποβολής της αίτησης, με βάση τους στόχους του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Είδη δραστηριοτήτων

Σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός σχεδίου, οι οργανισμοί μπορούν κατά κανόνα να υλοποιούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Από παραδοσιακές έως πιο δημιουργικές και καινοτόμες δραστηριότητες, οι οργανισμοί έχουν την ευελιξία να επιλέξουν τον βέλτιστο συνδυασμό που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου σε σχέση με το εύρος του και κατ’ αναλογία προς τις ικανότητες της σύμπραξης. Για παράδειγμα:

 • Διαχείριση σχεδίου: δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση του κατάλληλου σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των σχεδίων, περιλαμβανομένης της ομαλής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του σχεδίου.
 • Δραστηριότητες υλοποίησης: μπορεί να περιλαμβάνουν εκδηλώσεις δικτύωσης και συναντήσεις για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών και την ανάπτυξη αποτελεσμάτων
 • Δραστηριότητες διάδοσης και προώθησης: Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην ανταλλαγή, επεξήγηση και προώθηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, είτε αυτά έχουν τη μορφή απτών αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων, ορθών πρακτικών είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων:

 • Εικονικές/Φυσικές Συναντήσεις για σκοπούς συντονισμού και προγραμματισμού μεταξύ των εταίρων οργανισμών, για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου
 • Εικονικές/Φυσικές Διακρατικές Δραστηριότητες Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης: δύνανται να λάβουν οποιαδήποτε μορφή και πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή προσωπικού και εκπαιδευομένων των συμμετεχόντων οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Μπορούν, π.χ. να λάβουν τη μορφή κοινών δραστηριοτήτων κατάρτισης προσωπικού, ανταλλαγών ομάδων μαθητών, φοίτησης μαθητών/εκπαιδευομένων/φοιτητών και διδασκαλίας εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/ακαδημαϊκών σε εταίρους οργανισμούς κτλ.
 • Τοπικές Ημερίδες και Εκθέσεις για προώθηση του σχεδίου και των αποτελεσμάτων του
 • Διαγωνισμοί
 • Πολιτιστικές/Πολιτισμικές Δραστηριότητες (κυρίως κατά τη διάρκεια Διακρατικών Δραστηριοτήτων Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης) κτλ.

Επιχορήγηση

Το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης βασίζεται σε ένα κατ’ αποκοπήν ποσό (lump sum), που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης για το σχέδιο. Οι αιτούντες επιλέγουν μεταξύ δύο προκαθορισμένων ενιαίων κατ’ αποκοπήν ποσών, αναλόγως των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να υλοποιήσουν και των αποτελεσμάτων που επιθυμούν να επιτύχουν.

30 000 ΕUR

60 000 ΕUR

Υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις για συμπράξεις μικρής κλίμακας υποβάλλονται στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών (συντονιστικός) οργανισμός.

Σε κάθε περίπτωση, η ίδια κοινοπραξία εταίρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση και σε μία μόνο Εθνική Υπηρεσία ανά προθεσμία

Για τη συγκεκριμένη Δράση ανακοινώνονται προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση δύο φορές τον χρόνο. Για πληροφορίες αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ετήσια Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της οποίας επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση.

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως :

 • τις 23 Μαρτίου 2023 στις 13:00 (το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους
 • τις 4 Οκτωβρίου 2023 στις 13:00 (το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας)) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Αυγούστου του επόμενου έτους.
Views: 76