Wednesday, October 4
Shadow

Erasmus+

Εισαγωγικές πληροφορίες Erasmus – Στόχοι και προτεραιότητες

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός είναι βασικοί τομείς που στηρίζουν τους πολίτες στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η άτυπη και μη τυπική μάθηση, στην ουσία εφοδιάζουν τους νέους και τους συμμετέχοντες κάθε ηλικίας με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας. Με βάση την επιτυχία του προγράμματος κατά την περίοδο 2014-2020, το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται σε περισσότερους συμμετέχοντες και σε ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζοντας στον ποιοτικό του αντίκτυπο και συμβάλλοντας σε κοινωνίες πιο συνεκτικές, με μεγαλύτερο οικολογικό προσανατολισμό και καλύτερα ψηφιακά προετοιμασμένες.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο κινητική, πολυπολιτισμική και ψηφιακή. Η παραμονή σε μια άλλη χώρα για σπουδές, μάθηση και εργασία θα πρέπει να γίνει κάτι το συνηθισμένο και όλοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μάθουν δύο άλλες γλώσσες πέραν της μητρικής. Το πρόγραμμα αποτελεί βασική συνιστώσα για τη στήριξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία και του προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό (2021-24).

Όπως κατέδειξε η πανδημία COVID-19, η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποδεικνύεται, περισσότερο από ποτέ, απαραίτητη για τη διασφάλιση ταχείας ανάκαμψης και την παράλληλη προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ανάκαμψης, το πρόγραμμα Erasmus+ λαμβάνει μια νέα διάσταση χωρίς αποκλεισμούς, στηρίζοντας ευκαιρίες προσωπικής, κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των ανθρώπων στην Ευρώπη και πέραν αυτής, με στόχο να μην μείνει κανείς πίσω.

Το πρόγραμμα, για να αυξήσει τα ποιοτικά αποτελέσματα των δράσεών του και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες, θα προσεγγίσει περισσότερο και με καλύτερο τρόπο ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο. Κύριο μέλημα του προγράμματος είναι να προσεγγίσει άτομα που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία και μεταναστών, καθώς και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει επίσης τους συμμετέχοντές του, ιδιαίτερα τους νέους, να εμπλακούν και να δραστηριοποιηθούν στην κοινωνία των πολιτών, ευαισθητοποιώντας τους σχετικά με τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να ενδυναμώνει τους νέους και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στον δημοκρατικό βίο, ιδίως στηρίζοντας δραστηριότητες που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, το οποίο ανακοινώθηκε κατά την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2021.

Επιπλέον, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε τομείς με μακρόπνοες προοπτικές, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων κ.λπ. έχουν ουσιώδη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή. Το πρόγραμμα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην τόνωση της καινοτομίας και τη γεφύρωση του χάσματος γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές μέσω του ταλέντου και της καινοτομίας. Αυτή η επένδυση σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα ωφελήσει άτομα, ιδρύματα, οργανισμούς και την κοινωνία στο σύνολό της, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζοντας ισότητα, ευημερία και κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 5

Άλλη μια πρόκληση αφορά τις πανευρωπαϊκές τάσεις για περιορισμένη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και το χαμηλό επίπεδο γνώσεων και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα που έχουν αντίκτυπο στη ζωή όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Πολλοί διστάζουν ή δυσκολεύονται να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της κοινότητάς τους ή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες έχει κεφαλαιώδη σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού μπορεί επίσης να επιδιωχθεί μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων καθώς και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει βιώσιμη η οικονομία της, τα σχέδια θα πρέπει να εκπονούνται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και θα πρέπει να ενσωματώνουν πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού σε κάθε τους πτυχή. Οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθούν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση κατά την εκπόνηση των σχεδίων τους, κάτι που θα τους ενθαρρύνει να συζητούν και να ενημερώνονται για περιβαλλοντικά ζητήματα, θα τους κάνει να σκεφτούν τι μπορεί να γίνει στο επίπεδό τους και θα τους βοηθήσει να βρουν εναλλακτικούς πιο οικολογικούς τρόπους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Η στήριξη και η διευκόλυνση της διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, είναι ουσιώδους σημασίας για την ενδυνάμωση των ατόμων μέσω της απόκτησης περισσότερων βασικών ικανοτήτων, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της τυπικής, της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης. Το πρόγραμμα Erasmus+ διευκολύνει την κυκλοφορία ιδεών και τη μετάδοση βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωσίας, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας με παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται για ένα από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοποιεί τα επιτεύγματα 30 και πλέον ετών ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, που καλύπτουν τόσο την ενδοευρωπαϊκή όσο και τη διεθνή διάσταση των συμπράξεων.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+;

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι, μέσω της διά βίου μάθησης, να υποστηρίξει την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και την κοινωνική συνοχή και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Συνεπώς, το πρόγραμμα είναι ένα βασικό εργαλείο με το οποίο διαμορφώνεται ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης και στηρίζεται η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με τα υποκείμενα τομεακά θεματολόγιά του. Επιπλέον, το πρόγραμμα συμβάλει σημαντικά στο να προαχθεί η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027, καθώς και στο να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

–  προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων και ομάδων, καθώς και τη συνεργασία, την ποιότητα, την ένταξη και την ισότητα, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

–  προάγει την κινητικότητα στον τομέα της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και την ενεργό συμμετοχή των νέων, καθώς και τη συνεργασία, την ποιότητα, την ένταξη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της νεολαίας·

–  προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και τη συνεργασία, την ποιότητα, την ένταξη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

·         Ένταξη και πολυμορφία

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης, της πολυμορφίας και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των στόχων. Το πρόγραμμα τους λαμβάνει υπόψη και θέτει στη διάθεσή τους μηχανισμούς και πόρους. Κατά την εκπόνηση των σχεδίων και των δραστηριοτήτων τους, οι οργανισμοί θα πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, ώστε αυτά τα σχέδια και οι δραστηριότητες να είναι προσβάσιμα σε ευρύ φάσμα συμμετεχόντων.

Για τον σκοπό αυτό, οι Εθνικοί Οργανισμοί είναι εξίσου καίριας σημασίας για τη στήριξη των σχεδίων, ώστε αυτά να καταστούν όσο το δυνατόν πιο ανοικτά στην πολυμορφία χωρίς αποκλεισμούς. Με βάση τις γενικές αρχές και τους μηχανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Εθνικοί Οργανισμοί θα καταρτίσουν σχέδια ένταξης και πολυμορφίας για να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και για να στηρίξουν τους οργανισμούς που εργάζονται με αυτές τις ομάδες-στόχους στο εθνικό τους πλαίσιο. Ταυτόχρονα, τα κέντρα πόρων SALTO που στηρίζουν την εφαρμογή του προγράμματος είναι επίσης βασικοί παράγοντες προώθησης και υλοποίησης των μέτρων ένταξης και πολυμορφίας, ιδίως όσον αφορά τη συγκέντρωση γνώσης και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων για το προσωπικό των Εθνικών Οργανισμών και τους δικαιούχους του προγράμματος. Ομοίως, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο για τα σκέλη του προγράμματος που τελούν υπό κεντρική διαχείριση. Στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και —εφόσον υπάρχουν— τα Εθνικά Γραφεία Erasmus+ και τα Σημεία Επαφής Erasmus+ έχουν επίσης βασικό ρόλο ώστε το πρόγραμμα να προσεγγίσει περισσότερο τις ομάδες-στόχους στις οποίες απευθύνεται η παρούσα στρατηγική.

Προκειμένου να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές, σχεδιάζεται μια στρατηγική ένταξης και πολυμορφίας1, η οποία θα καλύπτει όλους τους τομείς του προγράμματος, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ευρύτερο φάσμα οργανισμών και να βελτιωθεί η προσέγγιση περισσότερων συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες. Αυτή η στρατηγική ορίζει επίσης ένα πλαίσιο για τα εν λόγω σχέδια, με υποστήριξη μέσω του προγράμματος, τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων ένταξης και πολυμορφίας. Στόχος της είναι επίσης να ξεπεραστούν οι φραγμοί που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι διάφορες ομάδες-στόχοι κατά την πρόσβασή τους σε ανάλογες ευκαιρίες εντός και εκτός Ευρώπης.

Η λίστα αυτών των δυνητικών φραγμών, οι οποίοι απαριθμούνται παρακάτω, δεν είναι εξαντλητική και σκοπός της είναι να παρέχει ένα σημείο αναφοράς για τη λήψη μέτρων με στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας και την προσέγγιση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Αυτοί οι φραγμοί μπορούν να δυσχεράνουν τη συμμετοχή τους, τόσο ως ανεξάρτητοι παράγοντες όσο και σε συνδυασμό μεταξύ τους:

  • Αναπηρίες
  • Προβλήματα υγείας
  • Φραγμοί που σχετίζονται με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Πολιτισμικές διαφορές
  • Κοινωνικοί φραγμοί
  • Οικονομικοί φραγμοί
  • Φραγμοί που οφείλονται σε διακρίσεις
  • Γεωγραφικοί φραγμοί

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της ψηφιακής εκπαίδευσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που χρειάζεται η Ευρώπη. Ειδικότερα, τόνισε την αυξημένη ανάγκη αξιοποίησης του δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και την αυξημένη ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους. Σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027)4, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη αυτής της προσπάθειας για τη συμμετοχή εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, νέων και οργανώσεων στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει την πρώτη στρατηγική προτεραιότητα του σχεδίου δράσης, δηλ. την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων, δημιουργώντας ικανότητες και κριτική κατανόηση σε όλα τα είδη ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους τομείς, καθώς και σχετικά με το πώς μπορούν να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν τα σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης τη δεύτερη στρατηγική προτεραιότητα του σχεδίου δράσης με τη στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και για όλους (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, των σπουδαστών, των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργαζομένων). Θα δοθεί έμφαση στην προώθηση τόσο των βασικών όσο και των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και του ψηφιακού γραμματισμού, ο οποίος έχει καταστεί απαραίτητος για την καθημερινή ζωή και για να μπορούν οι άνθρωποι να πλοηγούνται σε έναν κόσμο γεμάτο από αλγόριθμους και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατία.

Σύμφωνα με αυτές τις δύο στρατηγικές προτεραιότητες του σχεδίου δράσης, θα δημιουργηθεί ευρωπαϊκός κόμβος ψηφιακής εκπαίδευσης με σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο ΕΕ και να συμβάλει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών, στη συνδημιουργία και στον πειραματισμό. Στόχος του κόμβου θα είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω στενότερης διατομεακής συνεργασίας προσεγγίζοντας την ψηφιακή εκπαίδευση υπό το πρίσμα της διά βίου μάθησης. Ο κόμβος θα συνδέσει τις εθνικές αρχές, τον ιδιωτικό τομέα, τους εμπειρογνώμονες, τους ερευνητές, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και την κοινωνία των πολιτών μέσω μιας πιο ευέλικτης ανάπτυξης πολιτικής και πρακτικής στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσεγγίσει μια ευρύτερη ομάδα-στόχο τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης μέσω της αυξημένης χρήσης των εργαλείων πληροφοριών, επικοινωνιών και τεχνολογίας, της συνδυαστικής χρήσης φυσικής κινητικότητας και εικονικής μάθησης και της εικονικής συνεργασίας.

·         Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Το πρόγραμμα Erasmus+ θα αποτελέσει βασικό μέσο για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και πέραν αυτής. Το πρόγραμμα θα αυξήσει τον αριθμό των ευκαιριών κινητικότητας σε πράσινους τομείς με μακρόπνοες προοπτικές, οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων, βελτιώνουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας και στρέφουν τους συμμετέχοντες σε τομείς οι οποίοι έχουν στρατηγική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη (βιώσιμη γεωργία, διαχείριση των φυσικών πόρων, προστασία του εδάφους, βιογεωργία). Επιπλέον, το Erasmus+, με επίκεντρο την κινητικότητα, θα πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα προωθώντας βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνη συμπεριφορά.

Το περιβάλλον και η καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη θα καταστούν οριζόντια προτεραιότητα για την επιλογή των σχεδίων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε διάφορους πράσινους τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εντάσσονται στο πλαίσιο της συμβολής της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, σε σχέδια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη πράσινων τομεακών στρατηγικών και μεθοδολογιών δεξιοτήτων, σε προγράμματα σπουδών με άξονα το μέλλον, καθώς και σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τις προγραμματισμένες προσεγγίσεις των συμμετεχόντων οργανισμών όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα στηρίζει τη χρήση καινοτόμων πρακτικών ώστε οι εκπαιδευόμενοι, το προσωπικό και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας να αποτελέσουν πραγματικούς παράγοντες αλλαγής (π.χ. εξοικονόμηση πόρων, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των αποβλήτων και του αποτυπώματος άνθρακα, επιλογή βιώσιμων τροφών και επιλογών κινητικότητας κ.λπ.). Προτεραιότητα δίνεται επίσης σε σχέδια τα οποία —μέσω δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού— συντελούν στην αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τις ατομικές προτιμήσεις, τις πολιτιστικές αξίες, την ευαισθητοποίηση και γενικότερα τη στήριξη της ενεργού δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί και συμμετέχοντες θα πρέπει να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν πράσινες πρακτικές σε όλα τα σχέδια κατά τον σχεδιασμό της δραστηριότητας, η οποία θα τους ενθαρρύνει να συζητήσουν και να μάθουν σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, να προβληματιστούν σχετικά με τις τοπικές δράσεις και να προτείνουν εναλλακτικούς πιο οικολογικούς τρόπους υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

Πλατφόρμες όπως το eTwinning και το EPALE θα συνεχίσουν να παράγουν υποστηρικτικό υλικό και να διευκολύνουν την ανταλλαγή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών και πολιτικών για περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το Erasmus+ είναι επίσης ένα ισχυρό μέσο για την προσέγγιση και τη συνεργασία με ευρύ φάσμα παραγόντων της κοινωνίας μας (σχολεία, πανεπιστήμια, πάροχοι ΕΕΚ, οργανώσεις νεολαίας και αθλητισμού, ΜΚΟ, τοπικές και περιφερειακές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.).

·         Συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο, κοινές αξίες και συμμετοχή των πολιτών στα κοινά

Το πρόγραμμα Erasmus+ αντιμετωπίζει την περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες του και την έλλειψη γνώσης τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να τους βοηθήσει να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της κοινότητάς τους ή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ένωσης. Η ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών ήδη από μικρή ηλικία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της Ένωσης. Εκτός από την τυπική εκπαίδευση, η μη τυπική μάθηση μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσει το αίσθημα ότι ανήκουν σε αυτή.

Το πρόγραμμα στηρίζει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας στη διά βίου μάθηση· προωθεί την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Προτεραιότητα δίνεται επίσης σε σχέδια που προσφέρουν ευκαιρίες για συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο, καθώς και ευκαιρίες για κοινωνική συμμετοχή και συμμετοχή στα κοινά μέσω τυπικών και μη τυπικών δραστηριοτήτων μάθησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κατανόησή του, ιδίως όσον αφορά τις κοινές αξίες της ΕΕ, τις αρχές της ενότητας και της πολυμορφίας, καθώς και την κοινωνική, πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά.

Στον τομέα της νεολαίας, σχεδιάστηκε η στρατηγική για τη συμμετοχή των νέων6 με σκοπό να παράσχει ένα κοινό πλαίσιο και να στηρίξει τη χρήση του προγράμματος ώστε να προωθηθεί η συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο. Η στρατηγική έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα της συμμετοχής των νέων στο πρόγραμμα και συμπληρώνει βασικά έγγραφα της πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία, όπως η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και οι στόχοι της ΕΕ για τη νεολαία. Η εργαλειοθήκη για τη συμμετοχή των νέων7 συνοδεύει τη στρατηγική και αποσκοπεί, στην πράξη, στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε καθεμιά από τις δράσεις του προγράμματος, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, συστάσεων, εργαλείων και πρακτικής καθοδήγησης. Στις ενότητες της εργαλειοθήκης δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο κάλυψης των νέων οριζόντιων προτεραιοτήτων των σχεδίων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+;

Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων κατά την περίοδο 2021-2027:

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναλυτικές πληροφορίες για την εφαρμογή των Βασικών Δράσεων στους Τομείς Σχολικής Εκπαίδευσης κι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης θα βρείτε εδώ.