Sunday, April 21
Shadow

Πληροφορίες για το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης

Πληροφορίες για το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Κρήτης

Καλώς ήλθατε στην σελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η σελίδα έχει διπλό σκοπό :

A.  Nα υποστηρίξει την αποστολή του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και να επικοινωνήσει τις δράσεις του σε ό,τι αφορά στην:

Ø  Προώθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα προγράμματα Erasmus+

Ø  Συμμετοχή της ΠΔΕ σε συμπράξεις ευρωπαϊκών έργων με στόχο την παραγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού

Ø  Συνεργασία με ευρωπαϊκές δράσεις Εtwinning, πλατφόρμες & λοιπά Δίκτυα

 B.  Nα ενισχύσει την προβολή των σχολικών έργων Erasmus+ που υλοποιούν τα σχολεία της Κρήτης καθώς δίνει τη δυνατότητα μέσω της κατηγορίας ΣΧΟΛΙΚΑ ERASMUS+ για :

Ø  Παρουσίαση των σχολικών σχεδίων με παραπομπή στις ιστοσελίδες τους

Ø  Δημοσίευση σημαντικών ανακοινώσεων σχετικά με την πορεία ή τα αποτελέσματα των σχεδίων  

Αναλυτικότερα :

Προώθηση & Ενημέρωση

Βασικός σκοπός είναι η πληροφόρηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών συνεργασιών Erasmus+, τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, τα είδη των σχεδίων και τις Βασικές Δράσεις των έργων στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν. Επιπλέον μέσω των δράσεων που προτείνονται επιδιώκεται η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία που υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, η διάδοση των αποτελεσμάτων τους, η ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών, η προβολή επιτυχημένων σχολικών σχεδίων και η ενημέρωση για τις καινούργιες προοπτικές και συνεργασίες.

Στο νέο τοπίο που έχει διαμορφώσει η πανδημία, τα προγράμματα Erasmus έχουν προσαρμόσει τις προτεραιότητες και τους τρόπους συνεργασίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των σχολικών συνεργασιών και πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω του μεικτού μοντέλου μάθησης και συνεργασίας (εικονικής και φυσικής). Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προτείνει σεμινάρια σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους για την προετοιμασία σχεδίων σχολικών συνεργασιών, διοργανώνει ημερίδες και συνεργάζεται με το ΙΚΥ για πιο ολοκληρωμένη κι επικαιροποιημένη ενημέρωση.

Συμμετοχή της ΠΔΕ σε συμπράξεις ευρωπαϊκών έργων

Τα τελευταία χρόνια η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων καινοτομίας τα οποία μέσα από την ανάπτυξη ποικίλων ψηφιακών εργαλείων και με την υποστήριξη συστημάτων μάθησης (εκπαιδευτικές πλατφόρμες), προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς και κατά συνέπεια στους μαθητές, πολύτιμες διδακτικές προτάσεις και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία γύρω από σημαντικές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θεματικές. Πρωταρχική επιδίωξη μέσω αυτών των συνεργασιών είναι η εξωστρέφεια, η ενεργή συμμετοχή στις εξελίξεις που διαμορφώνονται στο ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον εντός κι εκτός Ελλάδας και η αξιοποίηση συνεργασιών υψηλού επιπέδου για τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων η ΠΔΕ αξιοποιεί σημαντικές συνεργασίες με πανεπιστημιακά κι ερευνητικά ιδρύματα οι οποίες ενισχύουν ακόμα περισσότερο τα τελικά εκπαιδευτικά πακέτα καθώς σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις.

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των περισσοτέρων έργων.

Για τη συγκρότηση των Παιδαγωγικών Ομάδων συνεργάζεται στενά με το ΠΕΚΕΣ Κρήτης κι άλλους εποπτευόμενους φορείς όπως ΚΠΕ κλπ ενώ οι πιλοτικές εφαρμογές των έργων γίνονται σε σχολικές μονάδες μετά από σχετική πρόσκληση. Επιπλέον, για τη διάχυση των αποτελεσμάτων οργανώνονται πολλαπλασιατικές δράσεις και ημερίδες ανά πρόγραμμα ή ανά θεματική έργων καθώς και κεντρικές εκδηλώσεις.

Το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και πληροφορίες για τα αποτελέσματα κάθε έργου είναι διαθέσιμα από αυτήν εδώ τη σελίδα.

Συνεργασία με Δράσεις Εtwinning, πλατφόρμες &  Δίκτυα

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των εργαλείων και των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής δράσης etwinning.  

Για το λόγο αυτό, οργανώνει διαδικτυακές ενημερωτικές δράσεις για τη χρήση της πλατφόρμας etwinning σε ό,τι αφορά στην εξεύρεση εταίρων για μελλοντικές συμπράξεις Erasmus+,  ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί τις ομάδες etwinning για να δημιουργίσει χώρους διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών όλης της Ευρώπης. 

Ειδικότερα, κάθε έργο της ΠΔΕ έχει ξεχωριστή πολύγλωσση etwinning ομάδα ώστε δίνοντας άμεση πρόσβαση στο υλικό και φέρνοντας σε επικοινωνία εκπαιδευτικούς απ’όλη την Ευρώπη με κοινά ενδιαφέροντα να διασφαλίζει τις καλύτερες προϋθέσεις για νέες συνέργειες.

Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει τη δημιουργία σχολικών σχεδίων Erasmus+ και etwinning με τη συμμετοχή των σχολείων από τις πιλοτικές δράσεις των έργων της αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ουσιαστικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων κάθε έργου ξεχωριστά. Μέχρι σήμερα τα έργα της ΠΔΕ μελετούν θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, συμπερίληψης, ρομποτικής και κώδικα, δημιουργίας ψηφιακού υλικού και για κάθε μία από τις θεματικές αυτές γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία αντίστοιχων σχολικών συνεργασιών.

 Υπεύθυνοι Γραφείου :

Αρετή Βουράκη – εκπαιδευτικός ΠΕ05 – αν. Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ – Υπ. Διαχείρισης Έργων ΠΔΕ Κρήτης

Βασιλεία Ανδρεαδάκη – Προϊσταμένη αυτοτελούς Διεύθυνσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κρήτης – Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων –  

Views: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *