Sunday, April 21
Shadow

Δίκτυα Jean Monnet

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ» ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Οι πρωτοβουλίες «Μαθαίνοντας για την ΕΕ» θα στηρίξουν τα σχολεία και τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν ειδικό περιεχόμενο για θέματα που βασίζονται στην ΕΕ (δημοκρατία, ιστορία της ΕΕ, πώς λειτουργεί η ΕΕ, πολιτιστική πολυμορφία —μεταξύ άλλων).

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να διδάσκονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εβδομάδες σχεδίων, επισκέψεις μελέτης και άλλες συναρπαστικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες θα προσφέρονται από σχολεία και ιδρύματα ΕΕΚ. Μπορούν να σχεδιάζουν και να παρέχουν περιεχόμενο για θέματα της ΕΕ και να δημιουργούν τα ίδια μαθησιακές εμπειρίες ή με την υποστήριξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή άλλων σχετικών οργανισμών (ΜΚΟ, ενώσεις κ.λπ.). Οι δραστηριότητες που διοργανώνονται βάσει της παρούσας ενότητας θα ενισχύουν τη μάθηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπους που εμπνέουν. Θα βοηθήσουν τους μαθητές να ενισχύσουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην ΕΕ, τον αντίκτυπο που έχει στη ζωή τους και την κατανόηση των μηχανισμών και των πολιτικών της ΕΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Σχολεία ή ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Διάρκεια του σχεδίου 3 έτη Κάθε πρωτοβουλία Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την ΕΕ» πρέπει να υλοποιείται για τουλάχιστον 40 ώρες ανά σχολικό έτος για τρία συναπτά έτη και να αφορά θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Πότε υποβάλλεται η αίτηση; Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 14 Φεβρουαρίο 2023 στις 17:00 (ώρα Βρυξελλών).

Περιεχόμενο Δράσεων

  • διδασκαλία θεμάτων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία εντάσσονται επίσημα στο πρόγραμμα σπουδών (διδασκαλία σε ένα ή περισσότερα υφιστάμενα μαθήματα) 
  • εμπειρίες μάθησης σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες συμπληρώνουν ήδη υφιστάμενα μαθήματα: συνεργατική μάθηση, συνδιδασκαλία, μεταξύ άλλων θεμάτων 
  • σεμινάρια εκτός του προγράμματος σπουδών, επισκέψεις μελέτης, άλλα είδη εμπειριών που αφορούν την ΕΕ και στις οποίες συμμετέχουν άλλοι οργανισμοί.

 Για τους σκοπούς της δράσης, ως ώρα διδασκαλίας νοείται η ώρα μαθησιακής εμπειρίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχολείου ή της ΕΕΚ. Μπορεί να είναι μάθηση σε αίθουσα διδασκαλίας ή εκτός αίθουσας διδασκαλίας (π.χ. εργαστήρια, συναντήσεις με εμπειρογνώμονες, επισκέψεις μελέτης), αλλά πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και με τις ευρωπαϊκές σπουδές/αξίες της ΕΕ.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Αυτό το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο είναι τα 30 000 EUR. Οι συνεισφορές κατ’ αποκοπήν ποσών θα καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση, μετάφραση). Οι αιτούντες πρέπει να ζητήσουν το προκαθορισμένο ποσό του ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού που αντιστοιχεί στη χώρα, όπως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα. Επισημαίνεται ότι το κατ’ αποκοπήν ποσό ανά χώρα αποτυπώνει τον συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών σε διάστημα 3 ετών. Τα ποσά του πίνακα αντιπροσωπεύουν την τελική συνεισφορά της ΕΕ σε ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 %.

ΔΙΚΤΥΑ JEAN MONNET ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα δίκτυα σχολείων και ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και/ή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών θα πρέπει να εξυπηρετούν τον σκοπό της ενσωμάτωσης μιας διεθνούς διάστασης στο νέο σκέλος των δράσεων Jean Monnet και να καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, καθώς και την πραγματοποίηση συνδιδασκαλίας σε μια ομάδα χωρών. Οι δραστηριότητες θα διευκολύνουν τη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης των μεθοδολογιών μάθησης σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και περιορισμούς λόγω των εθνικών νομοθεσιών και της δομής των προγραμμάτων σπουδών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος των δικτύων Jean Monnet είναι η παροχή στήριξης στα σχολεία και τα ιδρύματα ΕΕΚ, και/ή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα προσδώσουν επίσης μια διεθνή διάσταση στη διαδικασία μάθησης. Η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών (συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα και μεθοδολογίες, εμπειρίες συνδιδασκαλίας) και η διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων αποτελούν τη βάση των δραστηριοτήτων των δικτύων. Για παράδειγμα: 

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και προώθηση των αποτελεσμάτων των μεθοδολογιών που έχουν εφαρμοστεί

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων σχολείων/ιδρυμάτων ΕΕΚ παρόχων· σεμιναρίων κατάρτισης εκπαιδευτικών, η οποία τους παρέχει διεθνή εμπειρία και ευρωπαϊκό κύρος·

 Ανταλλαγή γνώσεων και κινητικότητα για σκοπούς συνδιδασκαλίας

Προώθηση της συνεργασίας και δημιουργία μιας στέρεης και βιώσιμης πλατφόρμας γνώσης μεταξύ σχολείων και ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1-4) και/ή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στα σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση; Ένα σχολείο, ένα ίδρυμα ΕΕΚ ή ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς σχολείων και/ή ιδρυμάτων ΕΕΚ που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα εξ ονόματος των εταίρων του προτεινόμενου δικτύου.

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Σχολεία, πάροχοι ΕΕΚ (επίπεδα ISCED 1 έως 4) Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς σχολείων και/ή ίδρυμα ΕΕΚ (ISCED 1-4) εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι από τις δραστηριότητές τους επωφελείται ο μέγιστος δυνατός αριθμός εκπαιδευομένων

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Τουλάχιστον 6 ιδρύματα εγκατεστημένα σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Τουλάχιστον 4 σχολεία και/ή πάροχοι ΕΕΚ και έως 2 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς σχολείων και/ή ιδρυμάτων ΕΕΚ

Διάρκεια του σχεδίου 3 έτη

Πού υποβάλλεται η αίτηση; Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS

Πότε υποβάλλεται η αίτηση; Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 1η Μαρτίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τα δίκτυα Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές:

 – συλλογή και εξέταση μεθοδολογιών διδασκαλίας για δραστηριότητες εντός και εκτός του προγράμματος σπουδών· 

– συλλογή και ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τη μάθηση για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

– διοργάνωση εμπειριών συνδιδασκαλίας και συνεργατικής διδασκαλίας τόσο μέσω δράσεων κινητικότητας όσο και διαδικτυακά.

Τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω: 

της κατάρτισης εγγράφων και της ανάπτυξης καθοδήγησης για τη διάδοση ορθών πρακτικών

της διοργάνωσης συναντήσεων με φυσική και διαδικτυακή παρουσία·

 της συνδιδασκαλίας και της συνεργατικής διδασκαλίας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση. Το μέγιστο ποσό συνεισφοράς της ΕΕ ανά σχέδιο ανέρχεται σε 300 000 EUR

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου; Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

a) ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·

 b) η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·

c) οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·

d) οι δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση, μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση.

Views: 24